Agnieszka Konc

Agnieszka KoncKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 12 - sołectwo: Sulimy

Mam 39 lat, wraz z mężem Arkadiuszem wychowuję dwójkę dzieci oraz prowadzę nastawione na hodowlę koni rodzinne gospodarstwo rolne w Sulimach. 

Jestem absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Posiadam wieloletnie korporacyjne doświadczenie w pracy przedstawiciela handlowego.  Aktualnie jestem zatrudniona w spółce Administrator na stanowisku administratora nieruchomości.

Problemami lokalnymi aktywnie zainteresowałam się w 2010 r. kiedy pojawiło się zagrożenie budową w naszych miejscowościach wielkich elektrowni wiatrowych. Współzakładałam Stowarzyszenie Zwykłe Kochamy Mazury, które podjęło walkę o uwzględnienie woli mieszkańców niezgadzających się na lokalizację elektrowni wiatrowych w pobliżu domów. Stowarzyszenie również stanęło w obronie Szkoły Podstawowej w Spytkowie, czy przeciwstawiło się sprzedaży plaży gminnej w Bystrym - obecnie plaża w Bystrym stanowi własność Gminy i przynosi 110 000 zł rocznie przychodu z dzierżawy. Stowarzyszenie podjęło również szereg innych działań zmierzających do większej transparentności Gminy Giżycko.

W 2014 r. dzięki Państwa głosom zostałam Radną Gminy Giżycko, w której pełnię funkcje Wiceprzewodniczącej Rady oraz członka Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, ponadto jestem Przewodniczącą Komisji Statutowej. Jako radna zabiegałam o inwestycje w dotychczas niedoinwestowanych częściach gminy. Oczywistym priorytetem są dla mnie Sulimy oraz Kożuchy Wielkie i ich mieszkańcy. Działając  z klubem Kochamy Mazury Dobro Wspólne oraz dzięki dobrej współpracy z Wójtem Markiem Jasudowiczem udało nam się wiele osiągnąć.

W zakresie inwestycji służących bezpośrednio mieszkańcom obu miejscowości wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) przebudowa drogi Giżycko – Kożuchy Wielkie na odcinku Gajewa i Sulim wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej;

2) remont skrzyżowania  ul. Suwalskiej z ul. Obwodową - powstało oświetlone przejście dla pieszych łączące gminę z miastem;

3) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Sulimach (wiaty, plac zabaw, siłownia, boisko do siatkówki, uporządkowanie brzegu stawu);

4) melioracja terenu odprowadzająca nadmiar wody ze stawu w Sulimach;

5) budowa oświetlenia kolonii Sulimy 48-49 A;

6) modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe w Kożuchach Wielkich – planowane wykonanie październik 2018 r.;

7) opracowano projekty budowy oświetlenia ulicznego (Sulimy 29A,29F, Sulimy 33-35, na osiedlu jednorodzinnym Sulimy 24 c i d, 52-84, Kożuchy Wielkie 60-62;

8) opracowano projekt przebudowy drogi wraz z budową małego ronda oraz przebudowy chodnika w Sulimach (w stronę Pieczonek) - Podjęto wiele prób realizacji przebudowy drogi, Gmina Giżycko przekazała Powiatowi środki w celu partycypacji w kosztach tej inwestycji, niestety nie udało się wyłonić wykonawcy robót. W 2017 r. ogłoszono dwa przetargi. Projekt przebudowy był zgłaszany w celu uzyskania dofinansowania do konkursów. W 2018 ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

9) remontowane jest boisko w Sulimach;

10) zmiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sulimach -planowane wykonanie  w 2018 r.

11) w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wnioskowałam o zmianę organizacji ruchu w Sulimach i Kożuchach Wielkich (ograniczenie prędkości). Wnioski zostały pozytywnie  zaakceptowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. W 2015 r. wprowadzono ograniczenie prędkości do 70km a obecnie przesunięto obszar terenu zabudowanego (50km/h).

W zakresie działań kulturalnych służących integracji i aktywizacji mieszkańców Sulim wykonano następujące zadania:

1) organizacja karnawałowych balów choinkowych,

2) organizacja czterech pikników rodzinnych,

3) organizacja trzech Czempionatów Koni Zimnokrwistych,

4) próba reaktywacji funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sulimach,

5) organizacyjna pomoc w zawiązaniu Wspólnoty Mieszkaniowej,

Rozwój Gminy oprócz inwestycji zapewniają również działania zmierzające do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenia obciążeń fiskalnych oraz obniżenia kosztów funkcjonowania Gminy. Wraz z Wójtem oraz Klubem Kochamy Mazury Dobro Wspólne udało się wiele zrobić. Najważniejszymi moim zdaniem sukcesami  były:

1) zmniejszenie zadłużenia Gminy o około 4 miliony złotych;

2) obniżenie podatków mimo zmniejszenia zadłużenia;

2) zwolnienie z podatku od nieruchomości za budynki przeznaczone do działalności w pierwszych latach od zakończenia budowy;

3) inwestycje, które są rozproszone po obszarze całej gminy w tym budowa, przebudowa wielu dróg, chodników i ścieżek rowerowych;

4) utrzymanie dobrego stanu dróg gruntowych -  Zdaję sobie sprawę, że nie posiadamy możliwości finansowych, aby utwardzić wszystkie drogi nawierzchnią asfaltową. Gmina posiada 250km dróg szutrowych. Dlatego ważne jest utrzymanie  dobrego stanu dróg gruntowych, w tym bieżące ich remontowanie utrzymania rowów odwadniających a zimą utrzymanie wysokiego standardu odśnieżania.

5)  dopłaty - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne, budowy źródeł energii elektrycznej;

6) bezpłatne przejazdy autobusowe, aby zmniejszyć ilość pojazdów poruszających się po drogach, tym samym oprócz istotnego czynnika społecznego osiągnęliśmy efekt ekologiczny;

7) likwidacja straży gminnej -  Przeanalizowaliśmy zadania realizowane przez Straż Gminną i podjęliśmy decyzję o jej rozwiązaniu.

Bardzo ważnym aspektem pracy radnej jest kontakt z mieszkańcami. Nie odmawiałam pomocy i podejmowałam interwencje, pisałam wnioski oraz uzyskiwałam stosowne informacje. Podejmowałam działania w sprawach realizacji inwestycji uciążliwych dla mieszkańców. Moim priorytetem w pracy radnej jest zawsze stanowisko mieszkańców.

Jeżeli zostanę ponownie obdarzona Państwa zaufaniem będę kontynuowała rozpoczęte inicjatywy. Będę dalej zabiegała o poprawę infrastruktury naszej miejscowości, zwłaszcza o realizację przebudowy drogi w Sulimach, budowę oświetlenia ulicznego, utrzymanie dobrej jakości dróg szutrowych, rozbudowę sieci gazowej w stronę Kożuch Wielkich. Kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa powinna być budowa ronda u zbiegu ul. Obwodowej i Suwalskiej oraz  etapowa budowa ścieżek rowerowych. Uważam, że ważnym instrumentem rozwoju wsi są fundusze sołeckie.  Na 2019 r. przewidziano ponad 28.000 zł środków na przedsięwzięcia w Sulimach. W ciągu 5 lat daje to kwotę około 150.000zł do zagospodarowania.

Liczę na Państwa poparcie w wyborach w dniu 21 października 2018 r., abym mogła dalej efektywnie pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Z poważaniem

                                                                                                                      Agnieszka Konc


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.