Program wyborczy KWW KOCHAMY MAZURY – DOBRO WSPÓLNE

KANDYDATÓW DO RADY POWIATU GIŻYCKIEGO

 Mniej polityki, więcej działania!!!

Powiat Giżycki posiada duży potencjał gospodarczy oraz rolniczy, jednak tym, co go wyróżnia od innych podobnych obszarów są unikalne walory przyrodnicze. Prezentujemy główne założenia programu, którego realizacja ma na celu poprawę funkcjonowania kluczowych obszarów zaliczonych do kompetencji powiatu.

OCHRONA ZDROWIA

Najpilniejsze zadanie to zabezpieczenie mieszkańcom powiatu stabilnej i na wysokim poziomie opieki zdrowotnej. Szpital Giżycki pełni podstawową funkcję zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region. Szpital Giżycki jest również jednym z większych pracodawców. Zachowanie funkcjonowania szpitala jest najważniejszym wyzwaniem nowego samorządu.

Szpital nie może być w rękach prywatnych, gdzie będą faworyzowane procedury wysoko wyceniane przez NFZ.  Szpital powinien być powiatowy, z partycypacją w utrzymaniu przez wszystkie samorządy gminne, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Będziemy dążyli do podjęcia działań naprawczych wobec szpitala giżyckiego. Zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy kosztów usług medycznych, aby zachować oprócz najbardziej efektywnych, również usługi pożądane przez mieszkańców.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zadbamy o kontynuowanie działań zapewniających pozyskiwanie środków finansowych na realizację procesów inwestycyjnych na drogi, ścieżki rowerowe i chodniki, jak również eksploatacyjnych na remonty i utrzymanie zimowe dróg.

Podejmiemy działania likwidujące wykluczenie komunikacyjne obszaru Powiatu Giżyckiego.

OŚWIATA

Rozszerzymy uczestnictwo młodzieży w wymianach międzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich z pełniejszym wykorzystaniem międzyszkolnej bazy sportów wodnych w Rynie (dawna Zofiówka).

Będziemy wspierać kształcenie zawodowe, nie tylko ogólnokształcące, aby absolwenci szkół średnich i zawodowych uzyskali wykształcenie i jednocześnie byli pożądani na krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Zaproponujemy rozszerzenie systemu stypendialnego dla wybitnych uczniów oraz wprowadzenie możliwości organizowania dodatkowych zajęć dla uczniów z inicjatyw grantowych nauczycieli.

PROMOCJA

Zadbamy o zwiększenie funkcji koordynującej promocję gmin i miast powiatu. Terminy głównych imprez gmin i miasta nie powinny zbyt często się nakładać. Trzeba skoordynować działania by atrakcje w całym powiecie były jeszcze lepiej promowane. Będziemy współpracowali z innymi samorządami w celu wypromowania Mazur, jako unikalnego regionu w Polsce i w Europie.

WALORY REGIONU

Atrybutem rozwoju Gmin i Powiatu jest czyste środowisko, bez nadmiaru wysokotowarowych ferm i wiatraków przemysłowych. Daje to otwartą drogę do organizowania w obszarze powiatu obiektów wypoczynkowych, turystycznych oraz opiekuńczych dla osób starszych z całego kraju. Podejmiemy działania w zakresie utworzenia infrastruktury technicznej umożliwiającej udostępnianie turystom cennych obiektów przyrodniczych.

Chcemy łączyć troskę o środowisko z troską o człowieka. Deklarujemy zaangażowanie i aktywność w rozwoju grup samopomocowych społeczeństwa obywatelskiego, pomocy Rodzinie, ochronie słabszych i niepełnosprawnych.

 

Serdecznie pozdrawiamy

KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne

 

 

© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.