Program Wyborczy  do Gminy Giżycko

KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne

Dzięki Państwa poparciu mogliśmy przez ostatnie cztery lata racjonalnie realizować politykę inwestycyjną, skutecznie pozyskując środki unijne ponadto oddłużać gminę. Zrealizowaliśmy główne cele programowe i w nadchodzącej kadencji planujemy kontynuować zrównoważony rozwój całej gminy dla dobra wspólnego Mieszkańców.

Marek Jasudowicz

 BĘDZIEMY PROWADZILI AKTYWNĄ POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ

 • Wybudujemy i wyremontujemy kolejne drogi o nawierzchni asfaltowej;

W tej kadencji wykonaliśmy kilkanaście inwestycji drogowych i będziemy to kontynuowali. Już złożyliśmy wnioski o dofinansowanie budowy dróg w Gutach, Kamionkach, Sterławkach Małych, ul. Lipowej w Gajewie i ul. Makowej w Wilkasach. Starostwo złożyło wniosek na przebudowę drogi w Kożuchach Wielkich oraz, przy wsparciu Gminy, ponownie przystąpi do przebudowy drogi w Sulimach. W 2019 r. będziemy tworzyli dokumentację techniczną następnych dróg, aby w kolejnych latach przystąpić do ich budowy.

 • Będziemy poprawiać stan dróg szutrowych;

W Gminie Giżycko jest około 250 km dróg szutrowych. Nierealne jest utwardzenie wszystkich dróg nawierzchnią asfaltową. Będziemy poprawić ich stan nie tylko wykonując coroczne prace naprawcze (równanie, uzupełnianie nawierzchni), ale również, poprzez sukcesywne tworzenie rowów odwadniających i profilowanie nawierzchni.

 • Rozwiniemy infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną;

Miejscowości, które wymagają budowy sieci wodno-kanalizacyjnej to: Upałty, Kąp, Grajwo, Spytkowo, Sołdany, Świdry, Wronka, Wilkaski i Gajewo. Oprócz tych miejscowości jest jeszcze potrzeba budowy krótszych kolektorów w innych miejscowościach. Sieć, w zależności od możliwości budżetowych, będzie rozwijana zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi i rachunkiem ekonomicznym.

 • Utworzymy nowe szlaki, ścieżki turystyczne oraz miejsca obsługi rowerowej;

Wybudowaliśmy już kilka ścieżek rowerowych. Przygotowujemy się do wykonania następnych, już w 2019 roku ma ruszyć budowa ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej, która zakłada, między innymi ,wykonanie ścieżki wzdłuż jeziora Niegocin od Wilkas do Rydzewa oraz w miejscowości Doba. Powstaną wiaty do obsługi rowerowej w Świdrach, Bogacku i Wilkasach.  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki po nieczynnych nasypach kolejowych.

 • Poprawimy bezpieczeństwo użytkowników dróg poprzez budowę chodników;

Przygotujemy dokumentację techniczną do budowy chodnika m.in. w Kozinie, Bogacku i Kożuchach Wielkich.

 • Poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego;

Cześć dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego już wykonaliśmy i planujemy jej realizację oraz  zlecenie kolejnych projektów.

 • Zagospodarujemy nabrzeża jezior tworząc miejsca przyjazne do wypoczynku;

Gmina Giżycko posiada bardzo długą linię brzegową, która jest unikalna w skali kraju. Dotychczas przystąpiliśmy do zagospodarowania plaży w Wilkasach oraz budowy promenady nabrzeża jez. Niegocin. Pozyskaliśmy dofinansowanie i już w 2019 roku ruszą prace na zagospodarowanie nabrzeża w Bystrym. Pozostałe plaże będą zagospodarowane tak, aby zachować ich naturalny, niepowtarzalny charakter.

 • Przygotowaliśmy projekty rozbudowy szkół podstawowych i będziemy je realizować;
 • Będziemy starali się o pozyskanie środków zewnętrznych i sukcesywnie remontowali świetlice wiejskie;

W 2019 roku będą remontowane świetlice w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych – pozyskaliśmy dofinansowanie i już podpisaliśmy umowy z wykonawcą na realizację inwestycji.

BĘDZIEMY DBALI O DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW

 • Będziemy racjonalnie dbać o nasz krajobraz, jako ważny ekonomicznie atut gminy;

W gminie nie ma miejsca na przemysłowe wiatraki, a determinanty widokowe będą starannie analizowane.

 • Będziemy kontynuowali praktykę konsultacji z mieszkańcami przy planowanych inwestycjach mogących negatywnie wpływać na komfort życia, takich jak np.: duże chlewnie i kurze fermy;

Inwestycje, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców, związane z oddziaływaniem np. zapachu lub hałasu nie zawsze i nie wszędzie powstaną, priorytetem będzie stanowisko mieszkańców.

 • Będziemy kontynuowali porządkowanie ładu przestrzennego w gminie;

Będziemy kontynuowali opracowywanie nowych oraz zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych, w pobliżu Giżycka umożliwimy  realizację zabudowy wielorodzinnej. Doprowadzimy niezbędne uzbrojenie techniczne. Decyzja ta przyczyni się do zwiększenia ilości nieruchomości mieszkalnych, co może znacząco zwiększy konkurencję na rynku mieszkaniowym, tym samym obniżyć ceny za m2 mieszkań.

 • Nadal będziemy zagospodarowywali gminne miejsca rekreacji;

Przejęliśmy dodatkowe tereny rekreacyjne, które będą służyły mieszkańcom i turystom.

 • Edukacja - będziemy dbać o dobry stan infrastruktury edukacyjnej i wysoki poziom nauczania;

Zapewnimy dodatkowe, bezpłatne zajęcia w szkołach. Będziemy motywowali do tworzenia kół zainteresowań w szkołach. Rozwiniemy działalność szkółki żeglarskiej włączając do niej wszystkie szkoły podstawowe. Będziemy kontynuowali wdrożony system stypendialny, zwiększając ilość nagradzanej młodzieży.

 • Zadbamy o wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Giżycko;

Rozwiniemy współpracę z Policją oraz ze Powiatową Strażą Pożarną. Uruchomimy kolejną edycję akcji Koperta Życia. Dofinansujemy zakup radiowozów w celu zwiększenia ilości patrolów. Rozpoczniemy propagowanie bezpiecznych zachowań poprzez akcje edukacyjne  w szkołach oraz w świetlicach w zakresie prawidłowego zachowania w sieci internetowej, na ulicy, jak i nad wodą, itp.

 • Będziemy nadal integrować i aktywizować mieszkańców;

W tej kadencji nastąpił znaczący wzrost wszelkiej aktywności mieszkańców. Zwiększono ilość spotkań, zebrań, imprez i pikników wiejskich. Imprezy integracyjne są organizowane w wielu miejscowościach. Zorganizowaliśmy nowe cykliczne wydarzenia, takie jak turnieje sołectw w piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy, czempionat koni.  Nadal będziemy aktywizowali środowiska poprzez jeszcze większą ofertę imprez i możliwości zaangażowania oraz uatrakcyjnienie dotychczasowych imprez.

 • Będziemy kontynuowali realizację zadań z funduszu sołeckiego;

W tej kadencji przeznaczono na jego realizację 2 mln zł. W ramach funduszu wykonano wiele inwestycji takich jak: place zabaw, oświetlenie uliczne, zagospodarowanie terenów rekreacji, boiska itp. W następnej kadencji przewidziana kwota wynosi około 3 mln zł. Dzięki środkom Gminy, przydzielonym poszczególnym sołectwom, mieszkańcy sami decydują, o tym, co chcą zrobić w swojej miejscowości. Decyzje w tym zakresie zwiększają odpowiedzialność mieszkańców za dobro wspólne jakim są wykonane inwestycje, projekty i imprezy.

 • Będziemy wspierać i motywować lokalne stowarzyszenia w celu tworzenia wiosek tematycznych;

Wioska tematyczna to miejsce, którego rozwój podporządkowany jest wiodącej idei. Dzięki temu wieś staje się niepowtarzalna i posiada swój indywidualny wyróżnik. Zależy nam na tworzeniu niepowtarzalnych wiosek.

 • Wdrożymy system docierania z informacjami o wydarzeniach w gminie do wszystkich mieszkańców;

Przekaz informacji jest bardzo ważny, dlatego przygotujemy i systematycznie będziemy docierali do mieszkańców.

 • Zadbamy o wieloaspektowy rozwój oferty świetlic wiejskich;

Zwiększymy ofertę działań w świetlicach. Nieczynne aktualnie świetlice będą w ramach istniejącego potencjału  GOKiR uruchamiane doraźnie na różne wydarzenia, takie jak np. choinkowe bale karnawałowe i pikniki rodzinne. GOKiR będzie animatorem imprez.

 • Powołamy Gminną Rady Seniorów oraz Młodzieżową Radę Gminy;

W celu budowaniu solidarności międzypokoleniowej oraz aby pobudzić aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej powołamy radę seniorów. W celu  wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, powołamy młodzieżową radę gminy.

 • Rozwiniemy działalności Klubu Seniora;

Będziemy propagowali możliwość korzystania z oferty Klubu Seniora oraz rozszerzymy ofertę zajęć.

 • Doposażymy Ochotniczą Straż Pożarną;

W tym roku kupujemy wóz strażacki do OSP Kamionki, a w kolejnej kadencji planujemy zakupić nowy wóz do OSP Spytkowo.

 • Zapewnimy funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji autobusowej;

Funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji autobusowej jest możliwe jedynie w porozumieniu z samorządem Miasta. Bezpłatne przejazdy autobusowe, niewątpliwie powodują zmniejszenie ilości pojazdów poruszających się po drogach, tym samym oprócz istotnego czynnika społecznego, osiąga się efekt ekologiczny. 

 • Wdrożymy system elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie;

Trwają prace przygotowujące do wdrożenia tego systemu.

Mamy zapał, siły i koncepcję do dalszego działania

dla dobra wspólnego Mieszkańców Gminy Giżycko.

Serdecznie pozdrawiamy i liczymy na Państwa zaufanie

Marek Jasudowicz

i  KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne

© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.